ReadyPlanet.com
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
เวชสำอาง / สมุนไพร GPO
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ผลิตภัณฑ์ของร้าน
dot
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ปรับสภาพผิว
ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย
สมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
จีพีโอไฟโทเพล็กซ์ สมุนไพรสูตรหมอสมหมาย

สรุปงานวิจัย GPO Phytoplex capsules
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : GPO Phytoplex capsules (จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล)
การขึ้นทะเบียน : ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนที่ G 71/54
ส่วนประกอบ : สารสกัดสมุนไพรรวม 8 ชนิด
1. มะไฟเดือนห้า (Ammannia baccifera)
2. พุทธรักษา (Canna indica)
3. แทงทวย (Mallotus philippinensis)
4. พญายอ (Clinacanthus nutans)
5. ปีกไก่ดำ (Polygala chinensis)
6. เหงือกปลาหมอ (Acanthus ilicifolius)
7. ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia)
8. ข้าวเย็นใต้ (Premna herbacea)
รูปแบบ : แคปซูล (60 แคปซูล/ขวด)
ความแรง : สารสกัดจากสมุนไพรรวม 350 mg/capsule
สรรพคุณ : แก้น้ำเหลืองเสีย
ขนาดและวิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น ก่อนอาหาร

ที่มา : เป็นตำรับยารักษาโรคมะเร็งของ นพ. สมหมาย ทองประเสริฐ


2. ข้อมูล In-vitro
2.1 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง (cytotoxic activity)
2.1.1 Thesis : Chemistry and cytotoxic activity of some thai medicinal plants used to treat cancer 1
ผู้วิจัย : ดร.อิสริยา เตชะธนะวัฒน์ องค์การเภสัชกรรม
ทดสอบสมุนไพรแต่ละชนิดในตำรับโดยทดสอบเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 4 ชนิด คือ COR-L23 (large cell
lung carcinoma), MCF7 (human caucasian breast adenocarcinoma), C32 (human amelanotic
melanoma) และ CACO-2 (human colon carcinoma) ไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดตำรับนี้
รวมทั้งสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลของสมุนไพรแต่ละชนิดทั้ง 8 ชนิด พบว่าสารสกัดเอทานอลจากต้นมะไฟ
เดือนห้ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอด (COR-L23) ดีที่สุด ด้วยค่า IC50 27.12  1.40 g/mL (เกณฑ์
ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐกำหนดไว้สำหรับ active crude extract : IC50 < 20 g/mL)
2.2 ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ (anti-angiogenesis)
2.2.1 The effect of herbal extracts (GPO 1986) on proliferation of vascular endothelium 2
ผู้วิจัย : รศ.ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ และคณะ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์บุหลอดเลือด (vascular endothelium) ในหลอดทดลองโดย
ใช้ human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) เนื่องจาก endothelial proliferation เป็นขั้นตอน
เริ่มต้นของกระบวนการเกิดหลอดเลือดใหม่ ซึ่งนับเป็นกระบวนการที่สำคัญของการเติบโตของก้อนมะเร็ง และ
การแพร่กระจายของมะเร็ง จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดสมุนไพรตำรับนี้สามารถยับยั้ง endothelial
proliferation ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ นอกจากนี้ยังมีผลในการยับยั้งการแพร่กระจายของ
มะเร็ง glioblastoma ในหลอดทดลองอีกด้วย
2.2.2 Determination of anti-angiogenic effect of GPO 1986 by estimation of levels
of FGF2 and endostatin in endothelial and tumor cells 3
ผู้วิจัย : Darbur Research Foundation (DRF) ประเทศอินเดีย
ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ในหลอดทดลอง โดยมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์
endothelial และยับยั้งการหลั่งของ FGF-2 และ endostatin ในหลอดทดลอง ซึ่งผลดังกล่าวมีลักษณะ
เหมือนกับผลที่เกิดขึ้นจากยา paclitaxel และ docetaxel โดยปริมาณความเข้มข้นของยา paclitaxel และ
docetaxel ที่ทำให้เกิดฤทธิ์นี้มีค่าต่ำกว่าความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพร
2.3 ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunomodulatory activity)
2.3.1 Evaluation of immunomodulatory activity of GPO 1986 using bone-marrow
derived dendritic 4
ผู้วิจัย : Darbur Research Foundation (DRF) ประเทศอินเดีย
ศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองโดยใช้เซลล์ที่ได้มาจากไขกระดูก (bone-marrow derived
dendritic cells) ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสารสกัด GPO 1986 มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง cytokines ได้แก่ MIP 1,
IP-10 และ IL-1 ซึ่งเป็น cytokines ที่เป็น marker ที่แสดงถึงการเจริญเต็มที่ (maturation) ของ dendritic
cells และการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเซลล์นี้อีกด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารสกัด GPO
1986 มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันใน dendritic cells


3. ข้อมูล In-vivo
3.1 ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ (anti-angiogenesis)
3.1.1 Thesis : Effect of herbal extract (GPO 1986) on tumor angiogenesis of
hepatocellular carcinoma cell (HepG2) implanted in nude mice (ผลของสารสกัดสมุนไพร
(GPO 1986) ต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ในหนูนูดไมซ์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ) 5
ผู้วิจัย : นส. นภัสนันท์ เดือนศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาผลของสารสกัด GPO 1986 ต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ในหนูนูดไมซ์ที่ได้รับการปลูกถ่าย
เซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และระดับ angiogenic biomarkers (ระดับ HIF-1 และ VEGF) หนูนูดไมซ์จะถูก
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1). กลุ่ม HepG2 คือ กลุ่มที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ 2). กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่
ได้รับ normal saline และในแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 1). กลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา 2). กลุ่มที่
ได้รับการรักษาด้วยสารสกัดสมุนไพร ขนาด 640 mg/kg BW 3). กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยสารสกัดสมุนไพร
ขนาด 3200 mg/kg BW และติดตามผลในวันที่ 2, 7 และ 14 วัน หลังจากการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง
จากผลการศึกษาพบว่าหนูนูดไมซ์ในกลุ่ม HepG2 (ที่ไม่ได้รับการรักษา) ความหนาแน่นและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของหลอดเลือดขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในวันที่ 7 และ 14 (p < 0.05) และพบการแสดงออกของ VEGF สูงขึ้น
(p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และยังพบว่าระดับ VEGF มีความสัมพันธ์กับค่าความหนาแน่นของหลอด
เลือดขนาดเล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนการแสดงออก HIF-1 พบมากในวันที่ 2 และ 7 แต่ใน
วันที่ 14 จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ส่วนผลการศึกษาหนูนูดไมซ์ในกลุ่ม HepG2 ที่ได้รับสารสกัด GPO 1986 ที่ขนาดความเข้มข้นสูง การเพิ่ม
ความหนาแน่นของหลอดเลือดขนาดเล็กลดลง (p < 0.05) สอดคล้องกับผลทางเนื้อเยื่อวิทยาพบว่าการฝังตัวของ
เซลล์มะเร็งลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่กลุ่ม HepG2 ที่ได้รับสารสกัด GPO 1986 ที่ขนาดความเข้มข้นต่ำ พบว่าการ
เพิ่มความหนาแน่นของหลอดเลือดขนาดเล็กลดลง (p < 0.05) ภายใน 14 วัน และในกลุ่ม HepG2 ที่ได้รับสาร
สกัด GPO 1986 ทั้งความเข้มข้นระดับสูงและต่ำไม่มีผลต่อการแสดงออก HIF-1 ทุกช่วงเวลา
สรุปได้ว่าในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัด GPO 1986 มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของมะเร็งใน
หนูนูดไมซ์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ผ่านการลดการ
สร้าง VEGF แต่ไม่มีผลต่อ HIF-1
3.1.2 Determination of maximum tolerated dose of GPO 1986 in C57BL/6 mice and
its efficacy in mice bearing metastatic lung nodules upon oral administration 6
ผู้วิจัย : Darbur Research Foundation (DRF) ประเทศอินเดีย
ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ในสัตว์ทดลอง โดยศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งในปอดหนูทดลอง (metastatic lung nodule model) พบว่าสารสกัดสมุนไพร GPO 1986
สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในปอดหนูทดลองได้ โดยมีค่า prevention/efficacy ที่แสดงถึงฤทธิ์
ยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็ง (anti-metastatic compound) ที่ความเข้มข้น 1000 mg/kg

4. ข้อมูล toxicity
4.1 Chronic toxicity
4.1.1 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพร GPO 1986 7
ผู้วิจัย ดร. ทรงพล ชีวะพัฒน์ และคณะ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทดสอบพิษเรื้อรังของสารสกัด GPO 1986 โดยให้หนูแรทพันธุ์วิสตาร์ทางปาก ขนาด 0.24, 1.2 และ 3.6
g/kg BW/วัน หรือคิดเป็นขนาด 1, 5 และ 15 เท่าของขนาดที่ใช้ในคน เป็นเวลานาน 6 เดือน และขนาด 3.6 g/kg
BW/วัน เป็นเวลานาน 9 เดือน พบว่าสารสกัด GPO 1986 ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวและสุขภาพของหนูทดลอง หนู
เพศผู้ที่ได้รับสารสกัด GPO 1986 ขนาด 1.2 และ 3.6 g/kg BW/วัน นาน 6 เดือน และขนาด 3.6 g/kg BW/วัน
นาน 9 เดือน มีค่า hematocrit, hemoglobin และจำนวนเม็ดเลือดแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <
0.05) และหนูเพศเมียที่ได้รับสารสสกัด GPO 1986 เป็นเวลา 9 เดือน มีจำนวนเกร็ดเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
(p < 0.05) แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงปกติ หนูเพศผู้ที่ได้รับสารสกัด GPO 1986 เป็นเวลา 9 เดือน มี
ค่าเอนไซม์ AST สูงขึ้น (p < 0.05) โดยไม่พบความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ และมีระดับโพแทสเซียมที่ลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังคงอยู่ในช่วงค่าปกติ
ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในของหนูทุกกลุ่มไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสารสกัด
GPO 1986 ที่ได้รับและไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้จำเพาะว่าเกิดจากสารสกัด GPO 1986 สรุปได้ว่าสารสกัด
GPO 1986 ไม่ทำให้เกิดพิษเรื้อรังต่อหนูแรท อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าสมุนไพรตำรับนี้อาจมีผลต่อตับในหนูเพศผู้

 
GPO Natural Product

จีพีโอพรมมิ ชนิดเม็ด สมุนไพรที่ผู้ใช้ยืนยันว่าดีจริง article
งานวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน
สารสกัดขมิ้นชัน
ร้านจำหน่ายสินค้าขององค์การเภสัชกรรม
การศึกษาวิจัย จีพีโอพรมมิ ชนิดเม็ด